Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức

16/05/2023, 21:22

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”.

GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo_ Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khẳng định, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phát triển báo chí trên địa bàn. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, động viên các cơ quan báo chí, truyền thông nhân dịp đầu năm mới, kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban báo chí, chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất hai chiều với báo chí. Qua đó, báo chí, truyền thông tỉnh Yên Bái đã kịp thời phản ánh diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; là lực lượng tiên phong, tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Báo chí là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với mọi tầng lớp nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, hội thảo sẽ nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận; đồng thời, đánh giá khách quan thực trạng, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong việc nâng cao văn hóa, đạo đức trong Đảng. Từ đó, thảo luận những định hướng, giải pháp, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Tại hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các cơ quan báo chí, truyền thông đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; phát huy tốt vai trò trong tham gia giám sát, phát hiện và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phản văn hóa, đạo đức trong Đảng của cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”_ Ảnh: Tuấn Anh.

GS, TS Lê Văn Lợi đề nghị, các nhà khoa học tiếp tục thảo luận làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức; làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, truyền thông trong tình hình hiện nay. Các đại biểu phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra; đồng thời, cung cấp thêm những luận cứ khoa học, xác đáng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tình hình mới.

Ban Tổ chức đã nhận được 46 bài tham luận có chất lượng cao từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý báo chí của Trung ương và địa phương. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung như: Những vấn đề lý luận chung về đạo đức trong Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức; quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; nhìn nhận, phân tích, đánh giá thêm những mặt đạt được và những hạn chế, tồn tại để kịp thời có giải pháp phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tình hình hiện nay…

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức; nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua. Đồng thời, nhận định, đánh giá đúng tình hình, đề xuất những giải pháp tối ưu nhất nhằm phát huy hiệu quả vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

Tuấn Anh