Quy định mức lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

15/05/2019, 06:24

Quy định mức lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất cho vay trực tiếp từ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại

Nghị định nêu rõ, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước và thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Trong đó, Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV theo quy định; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định; chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định...

Đồng thời, Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp. Thứ nhất, cho vay trực tiếp là việc Quỹ trực tiếp thực hiện cho vay đối với DNNVV. Thứ hai, cho vay gián tiếp là việc Quỹ thực hiện cho vay đối với DNNVV thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định rõ, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn trực tiếp của Quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

(1) Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ DNNVV;

(2) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật;

(3) Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

(4) Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định.

Theo Nghị định, mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Mặt khác, lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Đối với thời hạn cho vay xác định phải phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.Tuy nhiên tối đa vay không được quá 7 năm./.

Tuệ Lâm

Bình luận