Bộ TT&TT cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online

21/09/2020, 15:46

Bộ TT&TT cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có Công văn hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (gồm cả bản giấy và bản điện tử) do cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi trước ngày 15/10.

Ngày 1/1/2021, thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 – 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng.

Bộ TT&TT cho biết, ngày 1/1/2021, thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 – 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí năm 2016, Bộ TT&TT sẽ thực hiện cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 trong cả nước.

Theo đó, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, cơ quan đề nghị cấp thẻ cần gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 (gồm cả bản giấy và bản điện tử) trước ngày 15/10/2020.

Hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo tại địa chỉ thenhabao.mic.gov.vn.

Trong đó, hồ sơ bản giấy gửi về Cục Báo chí và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Với hồ sơ điện tử, cơ quan đề nghị cấp thẻ cần thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo tại địa chỉ: thenhabao.mic.gov.vn để hoàn thành cập nhật dữ liệu hồ sơ.

Ngoài ra, đối với các cơ quan báo chí sắp xếp theo quy hoạch báo chí, đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, cơ quan quản lý cơ quan báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành cấp phép , giấy phép thu hồi, chuyển cơ quan quản lý Bộ thông tin và Truyền thông sẽ tạm thời không xem xét cấp phép đổi heo quy Thẻ nhà báo, cho đến khi cơ quan quản lý có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

PV

Bình luận