Báo chí tạo nên khí thế, niềm tin và tự hào về Đại hội XIII của Đảng

26/01/2021, 09:44

Đại hội đảng toàn quốc là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Để góp phần vào thành công của Đại hội, báo chí giữ vai trò là lực lượng thông tin chủ lực phục vụ cho Đại hội Đảng.

TH

Bình luận